Plan in het kort

7 februari 2006, aangepast 12 mei 2006

1. Wonen 

Behoud dorpskarakter.
Bewoners van Bedum stellen hoge eisen aan het dorp: zij wensen een mooie woonomgeving, aangepast aan de landschappelijke kenmerken van het dorp, zoals het Boterdiep, de landerijen in de omgeving, het Bedumer Bos en andere bestaande stukjes natuur. Hier horen geen industrieterreinen bij of bedrijventerreinen in het directe zicht.
Wonen langs Boterdiep
We pleiten ervoor het Boterdiep een belangrijke functie te geven. In Bedum is water van nature al aanwezig en kan er middels dat Boterdiep eenvoudig gebruik van gemaakt worden.
Zwaartepunt nieuwbouw in zuidwesthoek
Woningbouw zal daarom in eerste instantie in het Zuidwesten dienen plaats te vinden waarbij het Boterdiep nadrukkelijk in de plannen wordt meegenomen.

2. Werken 

Bedrijven stellen geen eisen ten aanzien van het uitzicht op de omgeving.
Wel willen zij een goede bereikbaarheid voor personeel en voor de aan- en afvoer van goederen, alsmede een goede aansluiting op de Telecommunicatie Infrastructuur en aansluiting op Snel Internet.
Bedrijven in de dorpskern van Bedum
De meest geschikte locatie voor grote bedrijven ligt buiten het dorp, bijvoorbeeld bij de Eemshavenweg, afslag St. Annen. Provinciale plannen maken deze keuze niet direct mogelijk. BedumVerdientBeter pleit daarom voor opname van de bedrijven in de dorpskern van Bedum, verspreidt in het dorp.
Toplocaties voor wonen, niet voor werken.
Het huidige bedrijventerrein aan het Boterdiep is juist een zeer geschikte locatie voor wonen. Dit zou een Toplocatie voor Bedum kunnen worden met een gezichtsbepalende functie.

3. Winkels en horeca

Winkels hebben vooral behoefte aan een goede toeloop van het publiek en een goede bereikbaarheid middels wegen en parkeerruimte.
Eén centrum om Boterdiep
Dit pleit ervoor een duidelijke centrumfunctie te definiëren waar winkels en horeca een plaats kunnen krijgen in de dorpskern van Bedum. Verspreiding over Bedum wordt op deze wijze voorkomen.
We stellen voor het huidige Boterdiep zz, in de toekomst mogelijk zelfs gecombineerd met de Molenweg, te gebruiken als verbinding tussen de huidige winkelcentra bij Super de Boer en de Plus supermarkt. De prof. Ridderbosstraat kan dan de nieuwe oost-westverbinding vormen.


4. Verkeer  

Ontsluiting Friesland Foods.
De nieuwe woonwijk in het Zuidwesten kan ontsloten worden middels een westelijke rondweg, die tevens het verkeer van Friesland Foods uit het dorp kan houden. Een ontsluiting langs de oostkant (noord of zuid van het spoor) is een mogelijk alternatief, maar wel veel duurder.
Rondweg westkant.
De voorgestelde westelijke rondweg volgt deels het provinciale wegtracé NW4, maar kan ook los daarvan worden gezien en aangelegd. In dat geval kan de weg ook dichter langs de geplande bebouwing worden aangelegd. Wordt deze weg doorgetrokken tot de stad Groningen, dan wordt tevens de Groningerweg ontlast.
Verkeerstoename minder dan 10%
De na 2019 aan te leggen woonwijken in het oosten kunnen middels een nieuwe weg aansluitend op Waldadrift-zuid worden ontsloten. Deze oplossing geeft de minste belasting voor bijvoorbeeld de Vlijt.