Mening politieke partijen

16 februari 2006

De mening van de politieke partijen over onderdelen van ons plan.
De invulling is gebaseerd op door de partijen ingevulde en teruggestuurde lijsten.
Bij veel punten is onder aan de tabel een  aanvullende toelichting door de  partijen te vinden.
In de kolom U is de mening weergegeven van de vele aanwezigen tijdens de voorlichtingsavond op donderdag 16 februari.
CDA CU PvdA GB VVD U
1. behoud dorpskarakter eens eens eens eens eens eens
2. integraal plan geen eens eens eens geen eens
3. één centrum om het Boterdiep eens oneens oneens eens geen eens
4. bedrijven bij afslag St. Annen Eemshavenweg oneens oneens oneens eens eens eens
5. wonen langs het Boterdiep eens oneens eens eens geen eens
6. zwaartepunt uitbreiding wonen in ZuidWest Bedum oneens oneens oneens eens eens eens
7. ontsluiting Friesland Foods middels westelijke ringweg geen oneens geen oneens geen geen
8. verkeerstoename < 10% eens geen eens geen eens eens
9. provinciale weg Tracé 4 oneens oneens oneens oneens eens geen
10. referendum voor "beste" structuurplan oneens oneens geen geen geen eens

Betekenis van de symbolen:
eens
eens met stelling
oneens
oneens met stelling
geen noch eens, noch oneens met de stelling
onbekend
onbekendToelichting per punt:
(cursief is door ons toegevoegde opmerking)

1. behoud dorpskarakter

VVD:  Hoogbouw moet op markante plaatsen kunnen in Bedum.  Nieuwe woonwijken in een cirkel rond het huidige Bedum.
U:  90% is het hiermee eens.
^tabel^

2. integraal plan
CDA: BedumVerdientBeter is goede poging
CU: Een structuurvisie hoort altijd een  integraal plan te zijn
VVD: BedumVerdientBeter is een goed plan,  overleg is nodig om tot mix van beide plannen te komen.
U:  90% is het hiermee eens.
^tabel^

3. één centrum om het Boterdiep
CDA:
Dit komt volledig overeen met het plan van het CDA met twee polen met een versterkt tussengebied.
CU: Diverse onderzoeken en berekeningen naar vierkante meters winkelbehoefte in Bedum nu en bij een groei van 2% per jaar van het aantal woningen geven aan dat de in het alternatieve plan geschetste oppervlakte behoorlijk te ruim gesteld is. Ook met inbegrip van verplaatsing van de Beemschoplocatie is de optie niet reëel.

PvdA: Eén centrum zoals voorgesteld in BedumVerdientBeter  is te hoog gegrepen. De winkelbehoefte in Bedum schiet, ook na uitbreiding, te kort om invulling te geven aan een aaneengesloten bebouwing van centrumfuncties rond het Boterdiep waardoor bepaalde winkelconcentraties met elkaar verbonden zouden kunnen worden. Ontwikkelen van een geheel nieuw winkelcentrum wordt niet haalbaar geacht.. Beter gestaag bestaand beleid tot concentratie doorvoeren.
VVD: Eerst ingeslagen weg (centrum Grotestraat) afmaken: Groot winkelgebied oude centrum met dienstverlening en horeca; Noordkant Grotestraat opnieuw bewinkelen met plein voor de scheve toren. Gebied Shoppyland in stand houden en het tussengebied opknappen tot een kwaliteitsgebied om te verblijven en te kunnen recreëren. Op lange termijn mischien invulling met dienstverlening en winkels.
GB: Eén verbindend centrum tussen Shoppyland en Grotestraat, waarbij Shoppyland en Grotestraat blijven bestaan.
U:  80% is het hiermee eens.
^tabel^

4. bedrijven bij afslag St. Annen/Eemshavenweg
CDA:
Zo'n plan is al eerder bij de provincie aangekaart en tot nu toe afgewezen. Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) biedt slechts ruimte aan een beperkt aantal bovengemeentelijke bedrijventerreinen, meestal gekoppeld aan kernzone's zoals de Eemshaven. Bedum behoort daartoe niet. Bovendien weert de provincie nieuwbouw in het buitengebied. Desondanks biedt de provincie  wel de theoretische ruimte voor dergelijke plannen, mits ruimtelijk goed onderbouwd.
CU:  Bedum heeft geen regionale functie, maar volgens provinciaal beleid dient een plaatselijk bedrijvenpark ingepast te worden in de bebouwde structuur van Bedum. Een locatie langs de Eemshavenweg heeft voordelen maar zal uit landschappelijke overwegingen van zowel gemeente als provincie op bedenkingen stuiten.

PvdA: Provinciaal beleid om plaatselijke bedrijven zoveel mogelijk op te nemen in bebouwde structuur van de kernen wordt onderschreven. Bedrijven die vanwege aard en omvang op ons bedrijventerrein niet thuishoren, worden bij voorkeur gehuisvest op grootschalige industrieterreinen, waarvoor het Eemshavengebied  uit landschappelijke overwegingen evenmin ongeschikt lijkt.
GB: Hierbij geldt de nuance dat eerst onderzocht moet worden of er überhaupt wel een extra bedrijventerrein voor Bedum noodzakelijk is.
U:  90% is het hiermee eens.
^tabel^

5. wonen langs het Boterdiep
CU:
CU heeft bewust gekozen voor het bedrijvenpark fase 1 en 2 voor een beeldkwaliteitsplan met onder architectuur gebouwde kantoorlocaties. Het oude gedeelte vanuit het centrum kan waar mogelijk geherstructureerd worden naar woningen. Woningen in het bedoelde gebied zal in de praktijk moeilijk te realiseren en kostbaar zijn. Het "oude gedeelte" zou w.o.b. door woningbouw vervangen mogen worden.
 
PvdA: Wonen langs Boterdiep is pirma. Beperkte uitbreiding van mogelijkheden bij voorkeur in combinatie met de gedachte om de bedrijfsbebouwing aan en om de Industrieweg om te vormen naar woonbestemming. Gedachten zijn uiteraard afhankelijk van waterstaatkundige mogelijkheden en daarmee samenhangende kosten.
VVD: Wonen langs Boterdiep is grotendeels gepasseerd station gezien het raadsbesluit bedrijvenpark. (BedumVerdientBeter: VVD bedoelt hier o.i. alleen bewoning langs oostkant huidige nieuwe bedrijventerrein)
U:  90% is het hiermee eens.
^tabel^

6. zwaartepunt uitbreiding wonen in ZuidWest Bedum
CDA: Het polderpeil in ZuidWest is te laag en een open verbinding met Boterdiep niet mogelijk (BedumVerdientBeter: dit is inmiddels achterhaald).
CU: Volgens structuurplan 1996 zullen de uitbreidingslocaties Ter Laan 4 en Folkerda naar verwachting tot ca. 2015 voldoende soelaas bieden. Uitbreiding daarna zoeken wij ook in verband met ontsluitingsmogelijkheden en vrachttransport naar de Eemshavenweg in oostelijke richting.
PvdA: In het plan van deZwarteHond is een evenwichtige verdeling van woningbouw gemaakt in en onmiddelijk aan de bestaande dorpskern. Uitbreiding Ter Laan en uitbreiding in het zg. plan Folkerda zijn grotendeels conform het bestaande structuurplan van 1996. Uitbreiding daarna zoekt het ontwerpstructuurplan van het college in oostelijke richting.
GB:  Bedum dient een compact dorp te blijven, waarbij zowel west als oost uitbreiding mogelijk is. Ter Laan 4 dient daarbij volledig (dus 300 woningen) te worden gerealiseerd.
VVD: Nieuwbouw Ter Laan 4 plus schil langs Ter Laan en eigen ontsluiting eerst realiseren: Ter Laan 4 in zijn geheel geeft ca. 320 woningen plus aanvulling van 300 woningen.
Het opstarten van Folkerda en Alma-terrein (Zuid West) zal snel moeten gebeuren, gezien de tijd die is gebruikt in Ter Laan 4.
Invulling Zuid West volgens BedumVerdientBeter is volgens de VVD een zeer goed plan voor ca. 900 woningen.
U:  80% is het hiermee eens.
^tabel^

7. ontsluiting Friesland Foods middels westelijke ringweg
CDA:
Westelijk is één van de mogelijkheden
CU:  Voor de ontsluiting van FF is een goede oplossing in oostelijke richting minsten zo wenselijk.

PvdA: Ontsluiting FF noodzakelijk, maar westelijk niet enig denkbare oplossing
VVD: Noord-Zuid ontsluiting is noodzakelijk, linksom of rechtsom.
U:  50% is het hiermee eens, 30% oneens.
^tabel^

8. verkeerstoename < 10%
CDA:
Dit is een loffelijk streven maar van meer factoren afhankelijk
CU: Het concept structuurplan van de gemeente voorziet geen beperkingen in de mogelijkheden voor de afwikkeling van het verkeer in het centrum van Bedum. In de uitwerking van het centrumplan dient de verkeersafwikkeling te worden meegenomen.

PvdA: Uiteraard is beperking van verkeerstoename een goede zaak, vooral voor het centrum. Door alternatieve oost-west verbindingen kan verkeer door dorp beperkt worden tot bezoek aan het centrum. Station, sport, scholen, winkels zijn zonder belasting van het centrum bereikbaar.
GB:  Het streven is zo weinig mogelijk verkeersbewegingen in het centrum te krijgen. Of met alle nieuwbouw  de toename onder de 10% blijft is onduidelijk.
VVD: De weergave van de verkeerssituatie in het plan BedumVerdientBeter is een goede die de noodzaak onderstreept van de visie van de VVD voor een tweede ontsluiting richting Groningen zonder bruggen. Goede ontsluitingen van woonwijken zijn noodzakelijk.
U:  90% is het hiermee eens.
^tabel^


9. provinciale weg Tracé 4
CDA:
Dit tracé wordt al niet meer verder onderzocht voor de milieueffectrapportage en is daarmee in feite achterhaald. Uiteraard kan de gemeente nog wel zelf die weg aanleggen. De kosten zullen dan grotendeels moeten worden opgebracht door een opslag op de aangrenzende bouwkavels.
CU: Een westelijke ontsluiting heeft diverse bezwaren, tevens is de optie van het tracé NW4 zeer onwaarschijnlijk, gezien politieke uitspraken, zowel locaal, regionaal als provinciaal.

PvdA: PvdA is tegen tracé aan westkant omdat dit het karakter van Westerdijkshorn aantast.
GB: GB heeft dit tracé afgeschoten omdat het gebied Westerdijkshorn niet doorbroken mag worden. Tracékeuze langs spoorlijn Winsum-Groningen verdient voorkeur.
VVD: Dit tracé heeft de voorkeur van VVD maar is door CDA, PvdA, GB weggestemd en is aan Winsum toebedeeld (een vooruitziende blik?). Toch zal er op zeer korte termijn een ontsluiting van het Noord-Zuid verkeer moeten komen, links om of rechtsom gezien het vele vrachtverkeer van FF. Zo'n tweede ontsluiting van Bedum zonder bruggen is een  pré.
U:  20% is het hiermee eens, 10% oneens.
^tabel^

10. referendum voor "beste"structuurplan
PvdA:  
PvdA is voor raadpleging van burgers en wordt in de procedure rond het structuurplan als zodanig ook bediend. Referendum is zinvol als twee gelijkwaardige plannen kunnen worden vergeleken.
CU: Referendum is geen goed middel, wel dienen bewoners tijdig betrokken te worden bij de beleidsvorming middels een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming en burgerinitiatief.

GB:  Een referendum kan één van de mogelijkheden zijn., maar daarmee zou een mix van ideeën niet tot de mogelijkheden behoren.
VVD: BedumVerdientBeter is een prima plan. Aan te bevelen beide plannen naast elkaar te leggen en goede mix te maken waar bevolking en politiek trots op kunnen zijn.
U:  85% is het hiermee eens.
^tabel^