NieuwsIngezonden stuk Noorderkrant onvolledig

28 november 2006

De werkgroep wilde in de Noorderkrant van woensdag 28 november onderstaande ingezonden stuk plaatsen. De betrokken journalist heeft echter gemeend het stuk te moeten redigeren. Daarom hier alsnog het volledige stuk:

In de Noorderkrant van vorige week stond een artikel over "BedumverdientBeter".
Wij, de werkgroep "BedumverdientBeter" zijn nogal verbaasd over de berichtgeving over ons en zonder ons.
Wij waren niet op de hoogte van de inhoud van de briefwisseling tussen de Commissaris der Koningin Alders en de Burgemeester, maar hebben die brieven inmiddels opgevraagd.
De brief van de CdK, die overigens niet voor publicatie bedoeld was, stelt dat objectief gezien procesmatig zorgvuldig lijkt te zijn gehandeld, maar drukt ook bezorgdheid uit omtrent de inhoudelijke gang van zaken en de communicatie naar de burgers.
De brief van de Burgemeester stelt dat zowel procesmatig als inhoudelijk zorgvuldig is gehandeld en bevat daarnaast (helaas) enige onjuiste stellingen ten aanzien van het plan "BedumverdientBeter".
Niettemin denken we dat er uiteindelijk toch wel iets bereikt is.
Immers, de raad heeft besloten "het college op te dragen bij de uitwerking in stedenbouwkundige ontwerpen en bestemmingsplannen bijzondere aandacht te schenken aan de volgende aspecten:
a. een evenwichtige verdeling van de toekomstige woningbouwopgave over de oost- en westzijde van de kern Bedum;
b. de uiteindelijk meest wenselijke invulling van de nu als 'zoekgebied bedrijven' aangeduide locatie aan de zuidzijde van de kern Bedum;
c. de realisering van een oost-westverbinding tussen de Eemshavenweg en het toekomstige ontsluitingstracé voor NoordWest Groningen langs de noordzijde van de spoorlijn Groningen-Delfzijl;
d. de mogelijkheid van een wijkontsluitingsweg voor de woonwijken ten oosten van de kern Bedum langs de zuidzijde van genoemde spoorlijn;
f. de verkeersafwikkeling in toekomstige bestemmingsplannen"
Punten die tegemoet komen aan ons plan.
Inzage in de brieven van CdK en Burgemeester kunt u krijgen op http://www.reinsmedinga.nl/structuurplan/

Het rood afgedrukte deel is niet geplaatst. De raad van de journalistiek is van mening dat ingezonden brieven mogen worden geredigeerd of ingekort maar alleen als er geen afbreuk wordt gedaan aan de inhoud van de brief. In dit geval is duidelijk wel afbreuk gedaan aan de inhoud!

Samenwerking overheid en bevolking in Bedum onder de maat

19 november 2006

De werkgroep BedumVerdientBeter heeft de inspraak in de gemeente Bedum voor het structuurplan geëvalueerd en komt tot de conclusie dat deze inspraak feitelijk een wassen neus is. De werkgroep heeft het conclusie-stuk enige tijd terug persoonlijk aangeboden aan B&W en aan de Commissaris van de Koningin, Hans Alders. De reactie van de CdK blijkt, zonder zijn medeweten, deze week, nog voor de werkgroep er zelf kennis van heeft kunnen nemen, op te duiken in het plaatselijke weekblad. Reden voor de werkgroep om ook zelf met een verklaring naar buiten te komen.
Handelswijze van de gemeente schiet duidelijk te kort.
De handelswijze van B&W Bedum met betrekking tot de inspraak over het structuurplan en vooral de wijze waarop zij richting de burgers op alternatieven heeft gereageerd, is voor de werkgroep BedumVerdientBeter aanleiding geweest hun ervaringen op papier te zetten en duidelijk te maken waar die inspraak hapert. Bovendien komt de werkgroep met een aantal aanbevelingen om de inspraak verregaand te verbeteren. Het volledige document is op de website www.reinsmedinga/nl/structuurplan te lezen.
Belangrijkste conclusie van de werkgroep is dat de B&W Bedum geen onderscheid kan maken tussen inspraakprocedure en bezwarenprocedure. Het bestuur beschouwt elke vorm van inspraak als een bezwaar op de eigen plannen  en reageert dan ook als zodanig daarop.
Conclusierapport aangeboden aan B&W en CdK
Het document met ervaringen en aanbevelingen is op 13 september door Bert Bijvank aangeboden aan B&W van Bedum en een enige weken later aan de Commissaris van de Koningin, Hans Alders.
B&W heeft gereageerd middels een brief waarin zij aankondigt een evaluatie te zullen uitvoeren met raadsleden en gemeenteambtenaren, en op voorhand meldt dat er principiële meningsverschillen zijn.
Uit de brief van de CdK aan de burgemeester blijkt dat hij vindt dat de gemeente de formele procedure heeft bewandeld, maar ook begrepen heeft van de werkgroep, dat B&W weinig ontvankelijk is geweest voor andere ideeën, in het bijzonder die van de eigen burgers. De CdK accepteert de besluitvorming in de gemeente Bedum.
Inhoudelijk zegt hij dat er twee principiele keuzes zijn gemaakt door Gemeente, nl. de verkeersproblematiek (blijkbaar bedoelt hij hier het vrachtverkeer van Friesland Dairy Foods) en de locatie van het bedrijventerrein. Dit blijken de belangrijkste redenen om alle ideeen van de werkgroep af te wijzen. Dit verbaast de werkgroep zeer. Dat deze eisen zo hard waren is nimmer duidelijk gecommuniceerd. Bovendien voldoet het plan van de werkgroep wel degelijk aan de gestelde eisen: ook wij weren het vrachtverkeer uit het dorp. Voorts zijn onze ideeën voor het centrum in het geheel niet afhankelijk van deze twee uitgangspunten.
De CdK probeert in de brief een oplossing aan te dragen voor het verbeteren van de communicatie tussen burgers en gemeente en de daarbij door veel burgers gevoelde machteloosheid, door een terugkoppeling te verzorgen tussen gemeente en bewoners.
Publicatie van gegevens
Dat de brief van de CdK de krant al heeft gehaald, nog voordat de werkgroep er op enigerlei wijze kennis van heeft kunnen nemen, bevreemdt de werkgroep ten zeerste. Blijkbaar heeft de burgemeester (aan wie de brief was gericht) gewoon toestemming gegeven voor publicatie via de gemeentesecretaris en is het bij publicaties in de bedoelde krant blijkbaar gewoon dat de andere partij in zo’n geval wordt gepasseerd (geen hoor en wederhoor) én dat de inhoud van de brief op z’n minst enigszins gekleurd mag worden weergegeven. De kloof tussen burgers en overheid wordt hiermee alleen maar groter.
De brief is, voor zover de werkgroep dat kan achterhalen, nog niet officieel behandeld in een openbare vergadering en feitelijk ook niet voor publicatie bedoeld.
Conclusie
De werkgroep kan hieruit slechts de conclusie trekken dat de overheid niet is geïnteresseerd in de ideeën van de burgers, terwijl ze er wel (formeel) om heeft gevraagd. Daarmee verwordt de officiële procedure van inspraak tot een wassen neus.
Is het dan niet eerlijker om dat gewoon te zeggen en dus maar te stoppen met die inspraak? Is het dan niet beter dat de overheid zich beperkt tot een bezwaren procedure?

Reactie van Cdk Alders op conclusierapport van werkgroep lekt uit

november 2006

De door de gemeente Bedum gehanteerde handelswijze met betrekking tot de inspraak over het structuurplan en vooral de wijze waarop de gemeente richting de burgers op alternatieven heeft gereageerd, is voor de werkgroep aanleiding geweest hun ervaringen op papier te zetten en duidelijk te maken waar die inspraak hapert. Bovendien komt de werkgroep met een aantal aanbevelingen om de inspraak verregaand te verbeteren. Het volledige document is op deze website te lezen.
Belangrijkste conclusie van de werkgroep is dat de gemeente Bedum geen onderscheid kan maken tussen inspraakprocedure en bezwarenprocedure. De gemeente beschouwt elke vorm van inspraak als een bezwaar op de eigen plannen  en reageert dan ook als zodanig daarop. Het document met ervaringen en aanbevelingen is op 13 september door Bert Bijvank aangeboden aan B&W van Bedum en een enige weken later aan de Commissaris van de Koningin, Hans Alders.
B&W heeft gereageerd middels een brief waarin zij aankondigt een evaluatie te zullen uitvoeren met raadsleden en gemeenteambtenaren, en op voorhand meldt dat er principiële meningsverschillen zijn.
Hans Alders heeft kennelijk ook gereageerd, gezien een persbericht in de Noorderkrant van woensdag 15 november jl. Saillant detail hierbij is dat de werkgroep de in dat persbericht geciteerde brief van de CdK nog niet heeft gezien en dat de brief ook nog niet in een officiële openbare vergadering van de gemeente is besproken. Het is dan voor de werkgroep ook een raadsel hoe een dergelijk bericht in de pers kan verschijnen. Blijkbaar is de brief gelekt.
Het bericht in de krant doet vermoeden dat de CdK volledig achter de handelswijze van de gemeente staat. Letterlijk staat in het bericht dat de gemeente "procesmatig zorgvuldig heeft gehandeld.”
De werkgroep is van mening dat er dan mischien volgens de regels en procedures wel goed is gehandeld, maar dat de manier waarop reacties zijn geformuleerd en de minachting die in het algemeen werd uitgesproken over inbrengers van alternatieven absoluut niet de toets der kritiek kan doorstaan.
Het feit dat de brief al in de pers wordt geciteerd nog voor de werkgroep gelegenheid heeft gehad de inhoud ervan in te zien, getuigt overigens absoluut niet van procesmatig zorgvuldig handelen.
Meer over de brief van de CdK en de reactie van de burgemeester hierop, zie hier.

Alternatief structuurplan volledig afgewezen

juli 2006

De raadscommissie VROM van de Gemeente Bedum heeft in de vergadering van 21 juni besloten het alternatieve structuurplan op alle punten af te wijzen en door te gaan met het door deZwarteHond gerealiseerde structuurplan. In de gemeenteraadsvergadering van 6 juli is dit besluit overgenomen. Wel zijn een aantal punten opgesteld, waar de gemeente zich de komende tijd aan dient te houden, waarbij het punt van een evenwichtige verdeling van woningbouw over oost en west één en aandacht schenken aan verkeersafwikkeling de belangrijkste zijn. In het besluit staat letterlijk:

De raad van de gemeente Bedum [...] besluit [...]
III. het college op te dragen bij de uitwerking in stedenbouwkundige ontwerpen en bestemmingsplannen  bijzondere aandacht te schenken aan de volgende aspecten:
a. een evenwichtige verdeling van de toekomstige woningbouwopgave over de oost- en westzijde van de kern van Bedum;
b. de uiteindelijk meest wenselijke invulling van de nu als "zoekgebied bedrijven" aangeduide locatie aan de zuidzijde van de kern Bedum;
c. de realisering van een oost-westverbinding tussen de Eemshavenweg en het toekomstige ontsluitingstracé voor Noordwest-Groningen langs de noordzijde van de spoorlijn Groningen-Delfzijl;
d. de mogelijkheid van een wijkontsluitingsweg voor de woonwijken ten oosten van de kern Bedum langs de zuidzijde van genoemde spoorlijn;
f. de verkeersafwikkeling in toekomstige bestemmingsplannen.

Eén en ander is ook per brief meegedeeld aan allen die hun zienswijze op het structuurplan hebben ingediend.

Alternatief structuurplan leeft nog steeds

19 mei 2006 (bericht overgenomen uit het Dagblad van het Noorden - Jean-Paul Taffijn, incl. correctie (in cursief)) 

Het alternatieve structuurplan BedumVerdientBeter is nog niet helemaal naar de prullenbak verwezen. De commissie Vrom van de gemeente floot het college van B en W, dat ook een structuurplan klaar heeft liggen, woensdag terug. De commissie wil op een aantal punten nader onderzoek. B en W van Bedum serveerden het plan van Bert Bijvank en de zijnen vorige week nog compleet af op advies van bureau DeZwarteHond. Nu lijkt een gedeeltelijk samenvoegen van het plan Bijvank en het gemeentelijke structuurplan weer tot de mogelijkheden behoren.
"Een deel van de commissieleden wil beter onderzocht hebben waar het best woningbouw gepleegd kan worden. In de visie van de gemeente komen de meeste huizen in het noordoosten van Bedum. De groep Bijvank ziet meer in het zuidwesten", legt woordvoerder Paul Kremer van de gemeente uit. Een tweede punt van discussie is de plek van een nieuwe weg van oost naar west door het dorp. De gemeente stelt een weg ten noorden van de spoorlijn voor, terwijl Bijvank opteert voor een weg ten zuiden ervan. De commissie Vrom komt naar verwachting over een week of drie weer bijeen om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. Wie het onderzoek gaat verrichten, is nog niet bekend.
Bert Bijvank houdt gemengde gevoelens over aan de vergadering van woensdag. "Het is positief dat de commissieleden kanttekeningen plaatsen bij het plan van B en W en serious naar alternatieven kijken. Het wordt nu eens tijd dat het college met een kostenplaatje voor zijn plan komt. Dat blijft maar ontbreken. Dat plan is duurder dan het onze."
Veel hangt volgens Bijvank af van wie het nieuwe onderzoek gaat verrichten. "Als dat DeZwarteHond is, dan zal het plan van B en W er weer beter van af komen. Het is dan maar de vraag of de commissieleden door de partijdigheid van dat bureau heen kunnen kijken."

Plan BedumVerdientBeter komt aan alle kritiekpunten tegemoet

9 mei 2006

De groep BedumVerdientBeter heeft, naar aanleiding van de ontvangen kritiek op hun alternatieve structuurplan, een addendum geschreven waarin ze op alle punten van kritiek op hun plan tegemoet komt.
In het addendum worden een aantal aanpassingen voorgesteld en alternatieven aangedragen zodat het zo aangepaste plan:
 • tegemoet komt aan de door de bewoners geuite wensen en de acceptatie op meer dan 80% brengt op alle onderdelen van het plan
 •  tegemoet komt aan de kritiek van B&W m.b.t. de mogelijkheid/onmogelijkheid van bouwen in zuid-west Bedum
 • en tegemoet komt aan de reactie van de provincie Groningen m.b.t. bedrijventerreinen.
Bovendien wordt in het addendum een groot aantal tekortkomingen en kritiekpunten gegeven op het door deZwarteHond geproduceerde plan en een reactie gegeven op de beoordeling van datzelfde bureau op het plan BedumVerdientBeter.
De belangrijkste conclusie in het addendum is dat het huidige alternatieve structuurrapport BedumVerdientBeter, inclusief deze aanpassingen, nu op alle punten tegemoet komt aan de door de verschillende partijen gestelde eisen en daarmee veruit is te prefereren boven het plan van deZwarteHond, dat nog steeds veel tekortkomingen en punten van kritiek kent.

Ontevreden over communicatie gemeente
De groep Bijvank is overigens in het geheel niet te spreken over de manier waarop hun plan door de gemeente in behandeling is genomen. Zo heeft de gemeente het plan BedumVerdientBeter laten beoordelen door de makers van het gemeenteplan, waardoor van enige objectiviteit geen sprake kan zijn. Dit blijkt ook wel uit het feit dat in deze beoordeling geen enkel aspect uit het plan BedumVerdientBeter als positief wordt aangemerkt en dat alle voorstellen in dit plan worden verworpen.
Verbolgen is de groep Bijvank echter over de manier waarop de gemeente de reactie van deZwarteHond en het voorlopige besluit van B&W hierover middels een persbericht naar buiten denkt te moeten brengen. Het bureau deZwarteHond heeft drie maanden mogen werken aan de beoordeling, maar BedumVerdientBeter heeft geen enkele mogelijkheid gehad richting B&W om op deze beoordeling te reageren. Daarnaast is het besluit van B&W nog allerminst door de commissie VROM en de gemeenteraad geaccepteerd. Om dan toch al met een persbericht naar buiten te treden en daarin te melden dat het plan BedumVerdientBeter is afgeserveerd, getuigt van weinig respect voor bewoners van de gemeente die proberen een substantiële bijdrage te leveren aan de toekomst van hun dorp.

Mening van de bewoners
B&W gaan in hun persbericht daarnaast ook volledig voorbij aan de mening van de bewoners van hun gemeente. Zo hebben zo’n 250 bewoners zich, tijdens de door de groep Bijvank georganiseerde voorlichtingsavond over hun plan, zeer positief uitgelaten over BedumVerdientBeter. Op bijna alle onderdelen werd door 80-90% van de aanwezigen positief gereageerd. Ons is tot nu toe niet gebleken dat het plan van de gemeente op een zelfde steun van de bewoners kan rekenen. Integendeel, op de door de gemeente enige tijd terug georganiseerde voorlichtingsavond werd zeer veel kritiek op het gemeentelijke structuurplan geuit.

Gemeenteplan ondeugdelijk
Daarnaast gaan zowel het bureau deZwarteHond als B&W volledig voorbij aan belangrijke omissies en punten van kritiek op het gemeenteplan, zoals:
 • In het plan van deZwarteHond is geen verkeersanalyse uitgevoerd waaruit de effecten van het plan op het verkeer in het dorp duidelijk worden. BedumVerdientBeter heeft wel zo’n analyse uitgevoerd, ook voor het vermeende plan van deZwarteHond. Het gemeenteplan geeft daarbij een verkeerstoename van 80% op zowel de Vlijt als de Waldadrift. Dat is onacceptabel!. In het plan BedumVerdientBeter komt de verkeerstoename nergens boven acceptabele toenames.
 • In het plan deZwarteHond is niet gekeken naar de waterkansenkaart: bouwen in het noordoosten is zonder dure waterbouwkundige aanpassingen niet mogelijk! Bouwen in het zuidwesten, zoals BedumVerdientBeter dat wil, is juist met minimale aanpassingen wel mogelijk. 
 • Het plan van deZwarteHond gaat geheel voorbij aan het feit dat een uitbreiding van de bebouwing in Bedum met 1200 woningen (dat is 40% toename t.o.v. de huidige situatie!) ook toename van voorzieningen zoals winkels betekent. Daarnaast wordt in het plan geen enkele oplossing voor de reductie van het aantal winkelcentra in de gemeente aangedragen.
 • In het plan van deZwarteHond wordt klakkeloos de door de gemeente voorgestelde vergroting van bedrijventerreinen overgenomen zonder eerst een marktonderzoek uit te voeren naar de werkelijke behoefte aan bedrijven. Bovendien heeft de gemeente geen opdracht van de provincie om ruimte beschikbaar te stellen aan bedrijven anders dan de “eigen bedrijven” uit de gemeente. 
 • deZwarteHond heeft geen enkele financiële onderbouwing en verantwoording voor hun plannen en kent daarentegen wel een aantal zeer dure onderdelen zoals een brug over het Boterdiep voor de oost-west verbinding en een veel lastiger bouwlocatie in het Noordoosten in verband met de waterhuishouding. Daarnaast wordt gesproken over een parkeergarage in de buurt van het oude centrum en van een lange en dus kostbare oost-west verbindingsweg naar de Eemshavenweg. Het is nog allerminst duidelijk hoe deze weg gefinancieerd zou moeten worden en of provincie en/of Friesland Foods hierin willen bijdragen. De gemeente alleen kan de kosten voor zo’n weg nimmer ophoesten.
I.t.t. het plan van de gemeente kent het plan BedumVerdientBeter middels de aanpassingen in het addendum nu geen kritiekpunten meer en kan dus feitelijk zonder verdere aanpassingen door alle partijen (B&W, provincie, bewoners van Bedum) worden geaccepteerd. Waarom het plan dan toch door B&W is afgewezen is in elk geval de groep Bijvank een raadsel.

Volle bak tijdens voorlichtingsbijeenkomst alternatief structuurplan

27 februari 2006

Donderdag 16 februari heeft de werkgroep BedumVerdientBeter hun alternatieve structuurplan gepresenteerd in een volle grote zaal van het  Trefcentrum. Ca. 250 belangstellende inwoners van Bedum hoorden vol bewondering de plannen aan die door Bert Bijvank, woordvoerder van de werkgroep, werden gepresenteerd. Ook werd aanvullende informatie gegeven naar aanleiding van eerdere in de politiek gerezen vragen.
Waterschap
Zo meldde Bijvank dat bouwen in het zuidwesten wel degelijk mogelijk is. Een gesprek met het waterschap Noorderzijlvest en bestudering van de zg. waterkansenkaart maakte dat meer dan duidelijk. Woningbouw in het noordoosten, zoals de gemeente dat graag ziet, is overigens veel minder goed mogelijk. Dat gebied wordt in de waterkansenkaart aangeduid met “ongeschikt voor bebouwing.”
Provincie
Verder werd die avond bekend gemaakt wat de provincie vindt van het alternatieve plan. De provincie heeft voornamelijk kritiek op het in het alternatieve plan geplande bedrijventerrein langs de Eemshavenweg. Dit is in het huidige POP (Provinciaal OntwikkelingsPlan) niet mogelijk. Belangrijker dan aanwijzen van bedrijventerreinen vindt zowel de provincie als de groep BedumVerdientBeter echter dat eerst maar eens onderzocht moet worden of er überhaupt nog bedrijventerreinen noodzakelijk is in het dorp. De provincie wil kleinschalige bedrijven toelaten in dorpskernen (maar geeft niet aan dat daar noodzakelijkerwijs aparte terreinen voor bestemd moeten worden). Over de andere onderdelen van het plan van BedumVerdientBeter heeft de provincie feitelijk geen punten van kritiek. Een aantal zaken, zoals wonen langs het Boterdiep en zwaartepunt uitbreiding in het Zuidwesten spreekt de provincie zeer aan en het idee van één centrum langs het Boterdiep wordt door de provincie zelfs toegejuicht. De provincie spreekt van lef en liefde m.b.t. de in het plan uitgewerkte woonmilieus in het Zuidwestelijke deel.
Een punt van kritiek bij zowel gemeente als een aantal bewoners is de ontsluiting van Friesland Foods. De gemeente stelt een ontsluiting voor naar het oosten richting Eemshavenweg.  In het alternatieve plan wordt een veel goedkoper alternatief voorgesteld dat een stuk korter is en geen dure brug nodig heeft. De groep BedumVerdientBeter sluit alternatieven echter niet op voorhand uit.
Meer over deze brief: lees hier.
Gemeente
De brief van de provincie was overigens wel voldoende aanleiding voor de gemeenteraad van Bedum om, overigens dezelfde avond, te besluiten geen geld beschikbaar te stellen voor een verdere onafhankelijke beoordeling van het alternatieve plan maar in plaats daarvan de 20.000 euro beschikbaar te stellen voor de volgende fase in de realisatie van het bedrijventerrein in het zuidwesten.
Bewoners
Aan het eind van de voorlichtingsavond in het Trefcentrum werden de aanwezigen gevraagd naar hun mening over een aantal essentiële onderdelen van het alternatieve plan. Tussen de 80 en 90 procent van de aanwezigen kon zich vinden in de belangrijke onderdelen van het plan, zoals het centraal stellen van het Boterdiep, wonen en winkelen langs dat Boterdiep,  nadruk woningbouw in het zuidwesten e.d.
De meningen waren wat meer verdeeld m.b.t. de mogelijkheden om Friesland Foods te ontsluiten en het gebruiken van het provinciale tracé NW4 als ontsluiting voor de nieuwbouw.
Op deze website is een stemwijzer te vinden waarin de meningen van de politieke partijen betreffende de belangrijke punten in het alternatieve plan zijn terug te vinden.

Gemeente ziet af van objectieve beoordeling

17 februari 2006

Op het moment dat in het Trefcentrum ruim 200 bewoners van Bedum met bewondering luisteren naar een uiteenzetting van de ideeën in het alternatieve structuurplan Bedum verdient Beter besluit de gemeenteraad van Bedum toch geen geld uit te trekken om een objectief bureau het alternatieve plan en het plan van deZwarteHond op hun meritus te beoordelen. De raad neemt dit besluit op grond van een in afschrift aan de gemeente gestuurde brief, waarin de provincie in ambtelijke termen voors en tegens noemt m.b.t. het alternatieve plan. Deze brief is opgesteld door gedeputeerde Marc Calon naar aanleiding van gesprekken die Calon met Bert Bijvank over het alternative plan heeft gevoerd en bevat een zg. inhoudelijke beoordeling op hoofdlijnen. Meer over deze brief: lees hier.

De gemeente Bedum meent hierin voldoende redenen te zien geen verdere beoordeling nodig te achten. De gemeente gaat daarbij volledig voorbij aan de mening van de bewoners van Bedum. Juist die bewoners kwamen donderdagavond massaal naar het Trefcentrum en stemden aan het eind van de avond ook massaal voor het alternatieve plan.
De meeste kritiek van de provincie op het alternatieve plan komt voort uit het aanwijzen van bedrijventerreinen langs de Eemshavenweg. In de huidige POP is dit niet mogelijk maar de provincie sluit een mogelijkheid in de toekomst nog steeds niet volledig uit. Belangrijker dan aanwijzen van bedrijventerreinen vindt de groep BedumVerdientBeter echter het onderzoeken of er überhaupt nog bedrijventerreinen noodzakelijk zijn in het dorp. De provincie wil kleinschalige bedrijven toelaten in dorpskernen (maar geeft niet aan dat daar noodzakelijkerwijs aparte terreinen voor bestemd moeten worden).
Een ander punt van kritiek bij zowel gemeente als een aantal bewoners is de ontsluiting van Friesland Foods. In het alternatieve plan wordt een goedkoop alternatief voorgesteld dat een stuk korter is en geen dure brug nodig heeft. De groep BedumVerdientBeter sluit alternatieven echter niet op voorhand uit.
Over de andere onderdelen van het plan van BedumVerdientBeter heeft de provincie feitelijk geen punten van kritiek. Een aantal zaken, zoals wonen langs het Boterdiep en zwaartepunt uitbreiding in het Zuidwesten spreekt de provincie zeer aan en het idee van één centrum langs het Boterdiep wordt door de provincie zelfs toegejuicht.

Gemeente Bedum wil nu ook "objectieve beoordeling" van alternatieve plan


9 februari 2006

[persbericht van de gemeente]
Het  alternatieve structuurplan voor Bedum zal door een objectieve derde partij worden beoordeeld en worden getoetst op de haalbaarheid. Dit heeft het college van b. en w. vandaag besloten. Met de beoordeling van het ingediende alternatief door een derde partij is naar verwachting een bedrag van rond de 20.000 Euro gemoeid. Het college stelt de raad binnenkort voor dit bedrag beschikbaar te stellen.
Het besluit van het college om het ingediende alternatief door een derde te laten toetsen, betekent overigens niet dat het plan niet zal worden beoordeeld door het stedenbouwkundig bureau dat het gemeentelijk plan heeft opgesteld: bureau De Zwarte Hond uit Groningen. Ook dit bureau krijgt de gelegenheid het licht over het alternatief te laten schijnen.
Welk bureau de beoordeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Binnenkort zal een keuze worden gemaakt. Het bureau krijgt de opdracht het alternatieve structuurplan te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Ook de ‘technische haalbaarheid’ moet door het bureau worden onderzocht.

Wonen langs Boterdiep in Zuid-West Bedum wel degelijk mogelijk


6 februari 2006

Deze conclusie is getrokken na bestudering van de waterkansenkaart van de omgeving van Bedum. Een waterkansenkaart van het waterschap laat zien waar bepaalde grondgebruiksfuncties (bijvoorbeeld woningbouw ) goed, redelijk of slecht passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke omgeving in het betreffende plan.
In een gedeelte van de Zuid-West hoek zal ophoging van het maaiveld plaats moeten vinden. Indien deze verhoging, eventueel in combinatie met kadeophoging, wordt uitgevoerd zijn open verbindingen met het Boterdiep, in elk geval tot de Noordwolderweg, zonder meer mogelijk. Er behoeven geen sluizen, noch extra gemalen aangelegd te worden. Daarnaast moeten er waterpartijen, zoals in het plan "Bedum verdient Beter" reeds zijn voorzien, aan de westzijde van de Noordwolderweg komen, om te dienen als extra waterberging voor de woningbouwkundige uitbreidingen in dit gebied. Hiertoe dient de gemeente in nauw overleg met het waterschap een waterparagraaf in het stedebouwkundig plan op te nemen.
Het gebied ten Noord-Oosten van Bedum - dit is het gebied waar volgens het plan "De Zwarte Hond" de uitbreidingen plaats zouden moeten vinden - staat in de waterkansenkaart als "ongeschikt" ter kaart. Dit betekent dat extra voorzieningen vereist zijn voor een duurzaam en veilig watersysteem.
Bij ons is niet bekend of met deze wateraspecten in het plan van De Zwarte Hond rekening is gehouden.

Alternatief structuurplan Bedum wordt item in gemeentelijke verkiezingen


29 januari 2006

B&W heeft een besluit omtrent de structuurplannen voor Bedum uitgesteld tot na de verkiezingen en neemt het alternatieve structuurplan uiterst serieus. De voor Bedum zeer belangrijke keuzes voor de toekomst komen hierdoor centraal te staan in de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bewoners van Bedum hebben zich gegroepeerd in het team ‘alternatief structuurplan’ en openbaarden op 20 januari een efficiënt alternatief voor het structuurplan Bedum, dat in de enorme groei van deze gemeente voorziet. Het voorstel is volledig gestaafd met vakkennis van stedenbouwkundigen en verkeerskundigen.

Het ‘alternatief structuurplan’ is op 25 en 26 januari gepresenteerd aan alle politieke partijen in Bedum en aan de wethouders.
De reacties waren zeer uiteenlopend, zoals bleek uit de levendige discussie na afloop van de uitleg van het structuurplan. De meningen blijken te variëren van zeer positief tot afhoudend. Verschillende politieke partijen blijken zeer geïnteresseerd in de ideeën, die aan dit structuurplan ten grondslag liggen en gaven blijk van hun zorg met betrekking tot de toekomst van Bedum. Een ander deel reageert afhoudend en lijkt niet blij met dit initiatief.
De wethouders stelden kritische vragen op verschillende onderdelen van het rapport.

Tegelijkertijd heeft B&W advies gevraagd aan hetzelfde bureau dat het gemeentelijke structuurplan heeft gemaakt.

De groep Bedumers heeft aangegeven de reacties van de politiek nauwgezet te zullen volgen en heeft het voornemen uitgesproken een avond te organiseren voor de inwoners van Bedum, teneinde ook aan de inwoners het alternatieve plan voor te leggen.
Hiervoor zal nog een aankondiging volgen, zie ook onze website, waarop veel informatie te vinden is over dit onderwerp (http://www.reinsmedinga.nl/structuurplan/).

Bert Bijvank, woordvoerder van het team ‘alternatief structuurplan’ herhaalt nog maar eens:
“ Door een integrale visie op de ontwikkeling en uitbreiding van Bedum blijkt duidelijk dat de kansen van het Groningse landschap en de ligging van het Boterdiep optimaal kunnen worden benut voor hoogwaardige ontwikkeling van wonen, werken en centrum. De gemeente kan ons voorstel - waarin positieve resultaten voor woongenot, commercie èn natuur hand in hand gaan - efficiënt implementeren!”.

Gemeente besluit tot uitstel behandeling structuurplan in VROM vergadering


24 januari 2006 

[persbericht van de gemeente Bedum]
Het college van b. en w. van Bedum en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad hebben  vanmorgen besloten tot uitstel van de behandeling in de raadscommissie VROM van het structuurplan voor Bedum en Onderdendam. Die behandeling stond gepland voor woensdag 1 februari aanstaande. Aanleiding voor het uitstel is een door een groep inwoners ingediend ‘alternatief structuurplan’. Het college wil eerst advies van deskundigen over het onlangs gepubliceerde alternatieve plan. Omdat er geen andere agendapunten waren, komt de vergadering van de raadscommissie VROM van 1 februari nu te vervallen.

Het ‘alternatieve structuurplan’ werd afgelopen vrijdag aangeboden aan de voorzitter van de raadscommissie VROM. Het plan is ontwikkeld door een groep Bedumers. B. en w. zijn nog niet in de gelegenheid geweest het plan op zijn merites te beoordelen. B. en w. vragen onder meer het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, dat in opdracht van de gemeente een ontwerp-plan heeft opgesteld, om een inhoudelijke beoordeling van het aangeboden alternatief. Die beoordeling zal enige tijd op zich laten wachten.

Het uitstel van de behandeling van het plan betekent dat de vaststelling pas na de raadsverkiezingen van 7 maart aanstaande plaats zal kunnen hebben. In eerste instantie koerste het college op vaststelling in het najaar van 2005. Het grote aantal reacties uit de bevolking op de vorig jaar gepresenteerde gemeentelijke plannen leidde al tot vertraging in de procedure. Wanneer de vaststelling van het plan – dat een looptijd heeft tot 2020 – nu in de gemeenteraad aan de orde komt, is niet duidelijk.


Aanbieden plan


18 januari 2006 

Het plan is vrijdag 20 januari  aangeboden aan voorzitter van de raadscommissie VROM, Henk van der Velde. Bert Bijvank heeft het plan kort toegelicht en voor alle leden van de commissie een exemplaar achtergelaten.

Plan biedt snelle implementatietijd, minder verkeer en financiële voordelen


december 2005 

De bewoners van Bedum hebben zich gegroepeerd in het team ‘alternatief structuurplan’ en openbaren een efficiënt alternatief voor het structuurplan Bedum dat in de enorme groei van deze gemeente voorziet. Het voorstel is volledig gestaafd met vakkennis van stedenbouwkundigen en verkeerskundigen.

De aangeboden alternatieven bestaan uit:

 • Locatie van industrie- en dienstensector bij op- en afrit van de Eemshavenweg (afslag St Annen) biedt optimale verkeerssituatie;
 • Recreatieve functie van Boterdiep wordt door woonintegratie ten volle benut;
 • Versterkte dorpskern geeft inwoners veel meerwaarde.

Het plan biedt de volgende voordelen aan de huidige en toekomstige bewoners, toeristen, en bedrijven: soepel verloop van verkeer naar en van state-of-the-art industrieterrein, hoogwaardig wonen aan het natuurrijke Boterdiep, en versterking van de dorpskern. Tevens biedt het plan financiële voordelen aan de gemeente door de snelle implementatietijd van het project, en de kleine aanpassingen in de bestaande infrastructuur.

Bert Bijvank, woordvoerder van het team ‘alternatief structuurplan’ verklaart:

“ Door een integrale visie op de ontwikkeling en uitbreiding van Bedum blijkt duidelijk dat de kansen van het Groningse landschap en de ligging van het Boterdiep optimaal kunnen worden benut voor hoogwaardige ontwikkeling van wonen, werken en centrum. De gemeente kan ons voorstel - waarin positieve resultaten voor woongenot, commercie èn natuur hand in hand gaan - efficiënt implementeren!”.