Vragen

Onderstaande vragen zijn ons gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 16 februari jl. Zoals beloofd op deze website de antwoorden.
Tijdens het politiek forum op maandagavond 27 februari heeft de werkgroep geprobeerd een aantal vragen aan de politiek te stellen. Dat is nauwelijks gelukt. Deze vragen zijn hier te vinden.

Heeft u nog andere vragen, aarzel niet ze te stellen via email aan: bedumverdientbeter@reinsmedinga.nl.

Wonen 

Welke oplossing hebben jullie voor het hoogteverschil (polder vs. Boterdiep): het water is hoger dan het land.

Het waterschap heeft ons meegedeeld dat het Boterdiep zonder veel problemen naar binnen getrokken kan worden tot in elk geval de Noordwolderweg. Daarvoor is ophoging van het te bebouwen land noodzakelijk (kan met vrijkomende grond van de te graven waterpartijen). Aan de andere kant van het Boterdiep zullen een aantal waterbekkens aangelegd moeten worden om overtollig regenwater op te vangen en geleidelijk via reeds bestaande gemalen te kunnen afvoeren.
Dit soort aanpassingen zijn redelijk standaard in de omgeving van Bedum en vergen geen bijzondere faciliteiten zoals extra gemalen. In het Noordoosten bijvoorbeeld is de situatie ernstiger en dienen wel additionele aanpassingen in de vorm van extra bemaling en dergelijke te worden gerealiseerd.
^^alle vragen^^

Ik vind het jammer dat er een bosrand wordt gecreëerd richting Woldijk: wonen op het platte Groningerland moet m.i. een wijde blik behouden.

De bosrand biedt de mogelijkheid een meer afgesloten rand aan het dorp te creëren. De bosrand is bebouwd dus zal niet zo dicht zijn als bijvoorbeeld het Bedumer Bos, maar creëert wel, tesamen met dat bos, een terugkerend effect en een groen landschap.
^^alle vragen^^

Winkelen: 

Is er voldoende rekening gehouden dat na een groei van 40% er meer auto's geparkeerd moeten worden? Is daar ruimte voor?

Door het gebied tussen de Riekele Prinsstraat en het Boterdiep te herinrichten kan daar (op termijn) extra parkeerruimte worden gecreëerd. Zowel bij de locatie van Shoppyland als van Grotestraat/Plus supermarkt is niet genoeg ruimte te vinden. De locatie langs Riekele Prinsstraat ligt goed centraal.
^^alle vragen^^

Ik mis een relativering van de Grotestraat en omgeving.

We proberen winkelgebied in en om de Grotestraat juist te versterken door een aaneengesloten winkelgebied te creëren tussen Shoppyland en de Grotestraat. Doordat zo een echte winkelstraat ontstaat trekt dat meer winkelend publiek en dus meer winkels en horeca, ook in de Grotestraat zelf.
^^alle vragen^^

De Riekele Prinsstraat zelf is ook een mooie locatie voor winkelen en wonen.

Zeker, maar de straat ligt niet direct aan het Boterdiep. Boterdiep zz. is dat wel en mogelijk op lange termijn samen met de Molenweg kan zo een prachtige combinatie gemaakt worden van winkelen en horeca langs het Boterdiep. De Riekele Prinsstraat kan hier vanzelfsprekend van meeprofiteren en er zou bijvoorbeeld een grote supermarkt aan deze straat kunnen worden gepositioneerd.
^^alle vragen^^

Bedrijven 

De provincie heeft al eerder plannen voor een bedrijventerrein aan de Eemshavenweg afgekeurd, waarom dan nu toch weer opgenomen in dit  plan?

In het huidige POP (Provinciale Ontwikkelingsplan) is inderdaad geen ruimte voor een bedrijventerrein op die plaats. Er is echter een nieuwe POP in de maak en de provincie is niet ongevoelig voor druk vanuit grote delen van de bevolking in combinatie met een actief voor deze locatie lobbyende gemeentelijke politiek.
^^alle vragen^^

Indien de provincie het terrein aan de Eemshavenweg afkeurt, wat is dan een alternatief?

Het alternatieve structuurplan biedt wel wat ruimte voor bedrijventerrein op een andere plaats. Wellicht is het echter beter eerst eens te onderzoeken wat de werkelijke behoefte is aan bedrijventerrein in Bedum. Gezien de invulling van het huidige nieuwe bedrijventerrein (veel gewone woonhuizen) is het maar de vraag of daarvoor specifiek bedrijventerreinen dienen te worden aangelegd of dat dit soort bedrijven (vaak éénmansbedrijven aan huis) niet gewoon in bestaande woonwijken kunnen worden opgenomen.
^^alle vragen^^

Verkeer 

De nieuwe ontslutingsweg van Friesland Foods gaat langs veel woningen en door een nieuwe woonwijk? 

De vraagsteller bedoelt waarschijnlijk de zuidwestelijke ringweg. Deze gaat noord van het spoor, vervolgens west van uilenest (zelfs west van het Lofversbos), west van de nieuw aan te leggen woonwijk en ten slotte door het huidige nieuwe bedrijventerrein. De weg loopt dus practisch nergens door een woonwijk of langs veel huizen. Bovendien geeft de invulling van "wonen in het bos" aan de westkant nog eens een natuurlijke geluidsbarriere.
^^alle vragen^^

Bij de nieuwe ontslutingsweg van Friesland Foods wordt wel rekening gehouden met bijv. Uilenest, maar niet met de huizen aan bijvoorbeeld de Lageweg. Die staan dichter bij het spoor en moeten dan maar afgebroken worden?

We hebben niet de indruk dat afbraak van deze woningen noodzakelijk is. De weg noord van het spoor kan redelijk dicht langs dit spoor worden aangelegd.
^^alle vragen^^

Is er met  verkeersbewegingen naar de supermarkten toe rekening gehouden?

In onze modellen is het verkeer verdeeld in woon-werkverkeer (waarbij rekening is gehouden met verkeer dat eerst langs de scholen en dan richting Groningen gaat en v.v.). Daarnaast is apart gekeken naar zg. centrumverkeer: verkeersbewegingen van woningen naar het centrum, in het bijzonder dus de supermarkten en weer terug.
^^alle vragen^^

Er is alleen over Bedum gesproken, is er ook een plan om Onderdendam van verkeer te ontlasten?

Ons plan bevat geen specifieke onderdelen voor Onderdendam. Wel is rekening gehouden met verkeer vanuit en naar Onderdendam dat in ons plan via de nieuwe zuidwestelijke ringweg kan rijden.
^^alle vragen^^

De verkeersbewegingen zijn modelmatig uitgerekend, waarom wordt er niet echt geteld?

Een echte telling zou kunnen helpen bij het verkrijgen van cijfers voor de huidige situatie. Hoe de verkeersbewegingen zijn na realisatie van nieuwe woonwijken kan echter alleen modelmatig worden bepaald.
^^alle vragen^^

Ondanks de nieuwe zuidwestelijke ringweg in het plan blijft het verkeer over de Groningerweg gaan, incl. het vrachtverkeer van Friesland Foods. De weg naar het oosten noord van het spoor kan de Groningenweg toch beter ontlasten?

FF zou inderdaad ook via een weg naar het oosten kunnen worden ontsloten. Deze weg is echter erg duur: er is een brug nodig en de weg is  erg lang. De gemeente zal deze kosten moeilijk zelf kunnen opbrengen. De ontlasting van het woon-werkverkeer via deze weg is zeer gering, daarvoor ligt de weg te veel ten noorden van het dorp. Bovendien vragen wij  ons af hoeveel Bedumers uiteindelijk via de oostkant Bedum zullen gaan verlaten (langs de Eemshavenweg naar Groningen is zeker 4 kilometer extra rijden). Zelfs toen de Ellerhuizerbrug een tijdje gestremd was bleven veel Bedummers langs de westkant het dorp in en uit rijden (bijvoorbeeld via de Wolddijk). We verwachten dan ook geen enkele ontlasting van de Groningerweg als de oostelijke weg noord of zuid van het spoor zou worden aangelegd. 
^^alle vragen^^

Waarom wordt de voorgestelde zuidwestelijke ringweg niet  doorgetrokken naar de Eemshavenweg achter Bulthuis Noordwolde langs?

Feitelijk bedoelt de vragensteller hier het stuk van de NW-tracé van Groningen tot aan Bedum. Indien inderdaad voor dit tracé wordt gekozen is via de zuidwestelijke ringweg direct Groningen bereikbaar zonder gebruik te maken van Groningerweg en Ellerhuizerbrug. Dit zou zowel de weg als de brug behoorlijk ontlasten. De weg is echter een provinciale zaak waar de Bedummer politiek zich dan ook hard voor zou moeten maken.
^^alle vragen^^

Het is al zeker dat het NW trace Groningen er niet komt, waarom dan toch opgenomen in het plan? Is het plan daarmee niet achterhaald.

Er is nog geen eindbesluit gevallen. Komt het NW-tracé er niet, dan kan toch de zuidwestelijke ringweg worden aangelegd, maar dan volledig op kosten van de gemeente. en  eventueel wat dichter bij de bebouwing. De kosten dienen dan te komen uit de opbrengsten van de nieuw aan te leggen woonwijken in die buurt.
^^alle vragen^^

Algemeen 

Welke politieke partij van Bedum kan zich vinden in jullie mooie plan?

We hebben een stemwijzer gemaakt waarin de politieke partijen van Bedum zich over de belangrijke punten van ons plan uitlaten. Feitelijk zijn alleen Gemeentebelangen en VVD grotendeels voor uitvoering van ons plan.
^^alle vragen^^

Is ook gedacht aan het aspect recreatie (denk aan parken, nieuwe bos, e.d.)

In dit stadium is het nog te vroeg in detail de inrichting van de woonwijken te schetsen. Aparte recreatiegebieden zijn in ons plan niet voorzien, maar er is nog genoeg ruimte om parken, bos en dergelijke aan te leggen. De zg. groene long van Bedum wordt door ons plan bijvoorbeeld helemaal niet aangetast en kan zelfs verder uitgebreid worden.
^^alle vragen^^