Wat staat er in de bewuste brief van Marc Calon?

18 februari 2006


De gemeente heeft een objectieve beoordeling van het plan BedumVerdientBeter afgewezen omdat zij denkt aan de beoordeling op hoofdlijnen van de provincie genoeg te hebben. In de raadsvergadering van 16 februari is het voorstel om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor zo'n objectieve beoordeling afgewezen. Hierbij is een brief van Marc Calon gebruikt, waarin deze beoordeling als bijlage is toegevoegd. De brief van Calon was gericht aan Bert Bijvank van de werkgroep BedumVerdientBeter en is in afschrift naar de gemeente gezonden.
Wat heeft de provincie eigenlijk precies over het plan gemeld?  Kort samengevat komt de mening van de provincie over het alternatieve structuurplan neer op de volgende zaken:
 • 1500 meter grens, de cirkel rond het  centrum:
  • Voordeel: nabijheid, compactheid
  • Nadeel: hoe verder na fase 3
 • Bedrijven:
  • Beleid: bedrijven opnemen in de kernen
  • Strijdig met Eemshavenweglocatie
  • Alternatieven zijn niet onderzocht
 • Winkels:
  • Aantrekkelijke keuze
 • Wonen:
  • Benutten Boterdiep als drager heldere keuze

Bovenstaande opsomming is (letterlijk) tijdens de voorlichtingsavond op 16 februari aan de bewoners van Bedum gepresenteerd. De punten zijn in overleg met Marc Calon, gedeputeerde van de provincie, opgesteld en hij onderschrijft dat dit een goede weergave is van de brief.

De meeste kritiek van de provincie op het alternatieve plan komt voort uit het aanwijzen van bedrijventerreinen langs de Eemshavenweg. In de huidige POP is dit niet mogelijk (maar de provincie sluit een mogelijkheid in de toekomst ook niet volledig uit). Belangrijker dan aanwijzen van bedrijventerreinen vindt Calon echter het onderzoeken of er überhaupt nog bedrijventerreinen noodzakelijk zijn in het dorp. Er is marktonderzoek nodig en een onderzoek naar het type bedrijven dat op zo'n terrein een plaats zou moeten krijgen. Hierbij dient benadrukt te worden dat de gemeente Bedum alleen mogelijkheden voor vestiging mag bieden aan kleinschalige  bedrijven of bedrijven aan huis uit de eigen gemeente. Bedum heeft geen opdracht bedrijven van buiten het dorp aan te trekken.
De groep BedumVerdientBeter heeft in het plan geen alternatieve locaties onderzocht. Mocht marktonderzoek uitwijzen dat er bedrijventerrein nodig is, dan is de groep zeker bereid in hun plan alternatieve locaties aan te geven. Het plan laat daarvoor ook ruimte.

Met betrekking tot de locaties van nieuwbouw en de zg. passermethode, die de groep BedumVerdientBeter heeft gehanteerd, ziet de provincie zowel voor- als nadelen. Compactheid en nabijheid van zaken in het dorp zijn duidelijk voordelen, maar als de cirkel vol is blokkeer je verdere uitbreiding. Overigens kunnen we nog enige tientallen jaren vooruit voor die cirkel werkelijk is gevuld. De provincie miste in het plan ook een gedetailleerde uitwerking van fase 3. Deze fase speelt echter pas vanaf 2020 of mogelijk nog later. 

Over de andere onderdelen van het plan van BedumVerdientBeter heeft de provincie feitelijk geen punten van kritiek. Een aantal zaken, zoals wonen langs het Boterdiep en zwaartepunt uitbreiding in het Zuidwesten spreekt de provincie zeer aan en één centrum langs het Boterdiep wordt door de provincie zelfs toegejuicht. De provincie spreekt van lef en liefde m.b.t. de in het plan uitgewerkte woonmilieus in het Zuidwestelijke deel.

De groep BedumVerdientBeter vraagt zich af in hoeverre het plan deZwarteHond door de provincie is beoordeeld. Ook deze beoordeling zou, indien aanwezig, openbaar gemaakt moeten worden, of, indien niet aanwezig, ogenblikkelijk dienen te worden aangevraagd bij de provincie. Alleen zo is een eerlijke vergelijking mogelijk.

Tot slot wiil de groep BedumVerdientBeter erop wijzen dat hun plan door brede lagen van de bevolking van Bedum wordt gedragen. De grote opkomst tijdens de voorlichtingsavond en het met zeer grote meerderheid eens zijn met de belangrijkste punten van de aanwezigen versterkt dit nog eens. De groep BedumVerdientBeter vraagt zich af waarom de gemeente hier geen oog voor heeft en stug blijft volhouden aan hun eigen plan.