De correspondentie tussen CdK en burgemeester

27  november 2006

brief van CdK aan de burgemeester

Uit de brief spreekt  bezorgheid over het feit dat burgers in Bedum (en i.h.b. de werkgroep BedumVerdientBeter) zeer teleurgesteld zijn in de wijze waarop de gemeente met hun ideeen over het structuurplan is omgegaan. De CdK ziet (na feitenonderzoek) geen procedurele onrechtmatigheden, en evenmin directe mogelijkheden de communicatie tussen burgers en overheid te verbeteren. Wel wil hij dat B&W de evaluatie van de procedure nog met de betrokken bewoners bespreekt (letterlijk: Ik ben van mening dat een zeer betrokken inwoner die veel energie heeft gestoken in het meedenken over de ontwikkeling van zijn woonplaats ten minste recht heeft op een terugkoppeling. Wellicht dat dit er aan kan bijdragen het vertrouwen van de heer Bijvank in de overheid enigszins te herstellen.) .
In de brief zegtde CdK verder: De gemeente maakt principiële andere keuzes op verkeerskundig gebied, vanuit een gedegen onderzoek in het eigen structuurplan. Daarnaast maakt de gemeente andere keuzes voor wat betreft de bedrijfslocaties. Vervolgens worden alle andere punten van het plan Bedum verdient Beter zorgvuldig tegen het licht gehouden maar de essentie is onderuit gehaald door de principiële andere keuzes op verkeerskundig gebied en ten aanzien van de bedrijfslocaties. Vragen die wij als werkgroep hierbij hebben zijn:

  • wat is dat gedegen onderzoek in het plan van de gemeente dan? Een gedegen verkeerskundig onderzoek zijn wij in het plan van de gemeente niet tegengekomen.
  • wat zijn dan die principieel andere keuzes m.b.t. verkeer en bedrijfslocaties? 
(hele brief in pdf, klik hier)

brief van burgemeester aan CdK

Everts bevestigt in zijn brief dat na de evaluatie de resultaten daarvan met alle betrokkenen zullen worden besproken. Hij meldt verder dat er volgens hem niet alleen procesmatig maar ook inhoudelijk correct gehandeld is: na een half jaar beoordeling van standpunten is gemeente tot principieel andere keuzes gekomen dan de werkgroep BedumVerdientBeter. Welke principieel andere keuzes dat dan zijn wordt in de brief niet nader uiteengezet.
De burgemeester schrijft in een alinea dat een deel van de voorstellen van de groep  niet voldoet aan de randvoorwaarden die zijn verbonden aan fysieke elementen in het landschap (bijvoorbeeld de aardgashoofdtransportleiding ten zuiden en zuidwesten van Bedum, de hoogspanningsleiding ten noorden van Bedum). In dat geval voldoet ook het huidige structuurplan van de gemeente zelf niet aan die randvoorwaarden, omdat de werkgroep BedumVerdientBeter juist de randvoorwaarden, zoals die in het gemeentelijke structuurplan van deZwarteHond zijn genoemd, als uitgangspunt hebben genomen en strikt binnen alle grenzen van hoogspanningsleidingen, gasleidingen, cultuurgrenzen rond bijvoorbeeld de Wolddijk, geluidsgrenzen rond Friesland Dairy Foods, enz. hebben gewerkt. De werkgroep heeft zelfs extra randvoorwaarden opgelegd door de geluidszone langs het spoor nadrukkelijk ook te betrekken bij de uitbreidingen van Ter Laan 4.
De brief van de burgemeester bevat dus pertinente onjuistheden! De brief van Everts doet bovendien vermoeden dat de burgemeester de plannen van BedumVerdientBeter onvoldoende heeft bestudeerd.
Tot slot meldt Everts in de brief  dat het plan van BedumVerdientBeter nooit als alternatief beschouwd is maar als aanvulling dan wel aanpassing van het eigen plan.  Dit is vreemd in het licht van het in het voorjaar van 2006 gedane voorstel door B&W van Bedum om een krediet van 20.000 euro beschikbaar te stellen voor een onafhankelijke onderzoek tussen beide plannen. Dat onderzoek is er uiteindelijk niet gekomen omdat de raad hier niet mee instemde.
De brief doet eveneens een de  vraag oproepen:

  • wat zijn dan die principiëel andere keuzes.
(hele brief in pdf, klik hier)

Uitgangspunten...

Ons inziens waren de uitgangspunten voor het structuurplan: 1200 woningen, vrachtverkeer uit het dorp weren en locaties voor bedrijven. Die 1200 woningen zijn in het plan van BedumVerdientBeter ook gerealiseerd. Ons plan voorziet daarnaast eveneens in het weren van het vrachtverkeer uit de kern van het dorp (in ons addendum geven we zelfs meerdere opties aan hiervoor). M.b.t. de locatie van een bedrijventerrein blijven we van mening dat een grondig marktonderzoek eerst noodzakelijk is en pas dan gekeken moet worden of en zo ja, waar, een bedrijventerrein kan komen. Het huidige bedrijventerrein langs de nYe Klap is inderdaad al vol, maar niet iedereen is even gelukkig met de manier waarop en  de "bedrijven" waarmee de de kavels zijn gevuld.

Communicatie in het algemeen

Wij blijven bij ons standpunt dat de gemeente elke inbreng in hun plannen ziet als bezwaar en ook als zodanig daarop reageert en dus absoluut niet van plan is/was om ideeen van de burgers over te nemen. 
De huidige wijze waarom met correspondentie tussen CdK en burgemeester is omgegaan, buiten de ruggen van de werkgroep heen, getuigd hier nog eens extra van.

We blijven daarnaast zitten met de vraag wat nu de principiële redenen zijn om ons plan op alle aspecten af te wijzen. Vreemd is overigens wel dat de gemeenteraad uiteindelijk wel besloten heeft om:

het college op te dragen bij de uitwerking in stedenbouwkundige ontwerpen en bestemmingsplannen bijzondere aandacht te schenken aan de volgende aspecten:
a. een evenwichtige verdeling van de toekomstige woningbouwopgave over de oost- en westzijde van de kern Bedum;
b. de uiteindelijk meest wenselijke invulling van de nu als 'zoekgebied bedrijven' aangeduide locatie aan de zuidzijde van de kern Bedum;
c. de realisering van een oost-westverbinding tussen de Eemshavenweg en het toekomstige ontsluitingstracé voor NoordWest Groningen langs de noordzijde van de spoorlijn Groningen-Delfzijl;
d. de mogelijkheid van een wijkontsluitingsweg voor de woonwijken ten
oosten van de kern Bedum langs de zuidzijde van genoemde spoorlijn;
f. de verkeersafwikkeling in toekomstige bestemmingsplannen

(aldus letterlijk geciteerd uit een gemeenteraadsbesluit). 

Deze punten komen allen tegemoet aan ons plan!