De waterkansenkaart

12 mei 2006


Het belangrijkste bezwaar dat B&W hebben geuit tegen het plan BedumVerdientBeter betreft de vermeende onmogelijkheid om te bouwen in zuid-west Bedum vanwege de lage ligging van het stuk grond.
 
Deze conclusie is echter onwaar

Bestudering van de waterkansenkaart van de omgeving van Bedum geeft juist een tegengesteld beeld: bebouwing in het zuidwesten is juist beter (lees goedkoper) mogelijk dan bouwen in het noordoosten.
Een waterkansenkaart van het waterschap laat zien waar bepaalde grondgebruiksfuncties (bijvoorbeeld woningbouw ) goed, redelijk of slecht passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke omgeving in het betreffende plan.
In een gedeelte van de Zuid-West hoek zal ophoging van het maaiveld plaats moeten vinden. Indien deze verhoging, eventueel in combinatie met kadeophoging, wordt uitgevoerd zijn open verbindingen met het Boterdiep, in elk geval tot de Noordwolderweg, zonder meer mogelijk. Er behoeven geen sluizen, noch extra gemalen aangelegd te worden. Daarnaast moeten er waterpartijen, zoals in het plan BedumVerdientBeter reeds zijn voorzien, aan de westzijde van de Noordwolderweg komen, om te dienen als extra waterberging voor de woningbouwkundige uitbreidingen in dit gebied. Hiertoe dient de gemeente in nauw overleg met het waterschap een waterparagraaf in het stedebouwkundig plan op te nemen.

Het gebied ten Noord-Oosten van Bedum - dit is het gebied waar volgens het plan DeZwarteHond de uitbreidingen plaats zouden moeten vinden - staat in de waterkansenkaart als "ongeschikt" ter kaart. Dit betekent dat extra voorzieningen vereist zijn voor een duurzaam en veilig watersysteem.


(klik hier voor grotere versie)

groen op deze kaart houdt in "geschikt voor bebouwing", rood "ongeschikt" en geel "geschikt mits". De kaart maakt duidelijk dat het Noordoosten overal rood en dus ongeschikt voor bebouwing is, het zuidwesten is overwegend geel en dus geschikt mits er zoals eerder op deze pagina aangegeven aanpassingen worden verricht.