Ter Laan 4 – procedures ten top

Op dit moment is de gemeente Bedum druk bezig het plan Ter Laan 4 te realiseren. Daarvoor zijn echter een veelheid aan procedures nodig. Even een kort overzicht:

  • vrijstelling bestemmingsplan buitengebied (art. 17 WVO) i.v.m. aanleg van een tijdelijke noodweg voor bouwverkeer
  • vergunning op grond van artikel 2.1.5.2 van de algemene plaatselijke verordening i.v.m. aanleg van diezelfde noodweg
  • ontwerp bestemmingsplan Ter Laan 4 ligt tot 12 september ter inzage en zienswijzen over dit plan kunnen tot die datum worden ingebracht
  • het beeldkwaliteitsplan Ter Laan 4 ligt gedurende dezelfde periode met hetzelfde doel ter inzage
  • er is een voornemen om hogere grenswaarden vast te stellen m.b.t. de wet geluidshinder voor woningen die in het nieuwe plan dicht langs het spoor komen te liggen. De waarde wordt met 3 dB (dat is ongeveer twee keer zoveel lawaai!!!) verhoogd.
  • vrijstelling bestemmingsplan buitengebied om al tot realisatie van fase 1 van het plan Ter Laan 4 te kunnen beginnen, voor het gehele bestemmingsplan voor ter Laan 4 gereed is

Dit alles wordt juist in de vakantieperiode gepubliceerd en de periodes voor reactie/bezwaar e.d. lopen allemaal begin september of eerder af. Veel bewoners zijn nu met vakantie en zullen bij terugkomst niet allemaal meer de oude exemplaren van de Noorderkrant gaan doorpluizen. Velen zullen deze mededelingen dus missen.

Blijft de vraag hoe je een bestemmingsplan al deels kunt realiseren, al toestemming kunt geven voor de aanleg van een noodweg en al een besluit kunt nemen over hogere grenswaarden m.b.t. geluidshinder als het plan zelf nog niet definitief is vastgesteld, de provincie nog geen toestemming heeft gegeven om te mogen bouwen binnen de geluidszone van 300 meter van het spoor en zonder dat er ook maar één mogelijk alternatief is bedacht voor het grote structurele probleem van het verkeer: Als Ter Laan 4 gereed is staan eer 350 woningen extra, dus 350 x 5 = 1750 voertuigbewegingen per dag extra en die moeten allemaal over die ene ontsluitingsweg. Mocht de brug in die weg om wat voor redenen dan ook eens gestremd zijn dan kan ambulance, brandweer e.d. 350 huishoudens niet bereiken. Het door de gemeente geopperde alternatief, nl. het fietspad in het verlengde van Zevenbruggetjesweg, is te smal en gaat bovendien over privéterrein en is met paaltjes afgesloten. Voordat daar een ambulance of brandweerauto overheen kan, is zeer veel kostbare tijd verloren…..

Realisatie van Ter Laan 4 in deze vorm is m.i. nog steeds ongewenst, gevaarlijk en gaat voorbij aan de mening van vele bewoners van Bedum.