Dorpspolitiek: open brief aan B&W Bedum

Geacht college,

Met stijgende verbazing en vooral teleurstelling zie ik de berichtgeving en behandeling voorbij komen m.b.t. het onderzoek naar de inspraakprocedure structuurplan.
Enige weken terug heeft het bureau I&O Research het voorlopige rapport gepresenteerd en waren, naast een afvaardiging van de gemeente zelf, ook veel insprekers aanwezig.
Ik, en meer mensen met mij, kreeg toen de indruk dat zowel het bureau als de gemeente van goede wil waren en de insprekers ook zouden betrekken bij het uiteindelijke verschijnen van het definitieve rapport.

Groot was dan ook mijn verbazing vorige week in de Noorderkrant, het Dagblad van het Noorden en op teletext van TVNoord berichten te lezen over het definitieve rapport.
Geen van de insprekers is vooraf op de hoogte gesteld van het verschijnen van het rapport en geen van de insprekers heeft tot op heden de mogelijkheid gehad het rapport te lezen of zelfs maar in te zien. Pas vandaag ontving ik, na een daartoe vorige week al gedaan verzoek richting I&O Research, per email een digitale versie van het rapport. Veel te laat dus.
Blijkbaar communiceert de gemeente Bedum alleen via de pers, en laat die pers het afweten door absoluut geen wederhoor toe te passen. Op deze manier staan de burgers van Bedum volledig buiten spel.

Morgen wordt het rapport behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Tot op heden heeft geen van de insprekers een uitnodiging gehad van de gemeente om bij die vergadering aanwezig te zijn om zijn/haar standpunt m.b.t. het rapport nog eens naar voren te kunnen brengen. Hoezo inspraak?

Zelfs als een bureau als I&O Research meldt dat het met de inspraak in Bedum nog wel een flink stuk beter kan, ziet diezelfde gemeente geen reden de slachtoffers van de gebrekkige inspraak tot nu toe op enige wijze te betrekken bij de conclusies van het rapport en/of te vragen naar hun mening bij de bevindingen in dit rapport. Wel klopt de gemeente zichzelf op de borst en meldt in een groot persbericht op hun eigen website dat ze het eigenlijk nog niet zo slecht hebben gedaan en dat ook de insprekers fouten hebben gemaakt.

Ik betreur het dan ook ten zeerste dan de gemeente geen enkele moeite doet de bewoners van hun gemeente gerust te stellen en concrete punten noemt en beslissingen neemt om de inspraak nu en in de toekomst te verbeteren. De conclusie aan het eind van het persbericht van de gemeente is hierin duidelijk: “Overigens wijst het gemeentebestuur er op dat er de afgelopen jaren talrijke, kleinschaliger, inspraaktrajecten hebben gelopen die tot tevredenheid van vele betrokkenen zijn afgerond. ”

De inspraak m.b.t. Ter Laan 4 is volgens mij op precies dezelfde gronden volledig misgegaan. Nog steeds is het de gemeente niet duidelijk waarvoor de werkgroep Ter Laan 4 heeft gestreden. Nog steeds kent de gemeente geen enkel verkeersplan, terwijl wel 350 woningen in Ter Laan 4 zullen worden gebouwd (geeft 2000 autobewegingen per dag extra!) en er vergaande plannen zijn voor de verwezenlijking van een grootschalig winkelcentrum inclusief parkeerkelder langs de Vlijt. Hoe al dat verkeer door het dorp moet….??

Afgelopen maandag was er een informatieavond m.b.t. de mogelijke nieuwe tracé’s voor de verbinding Winsum-Groningen. Daar werd duidelijk dat gemeente en provincie met elkaar in overleg zijn over ontsluiting van Bedum. Het valt te verwachten dat ook hierbij geen enkele ruggespraak met bewoners gehouden zal worden en te zijner tijd een kant en klaar ontwerp aan de bewoners zal worden gepresenteerd waarop alleen nog weer via de formele bezwaarprocedures gereageerd kan worden.

Eerder heb ik de suggestie gedaan de conclusies van I&O Research ter harte te nemen en bijvoorbeeld m.b.t. de bouwweg langs Ter Laan voor de nieuwbouwwijk eens met een relevante afvaardiging van bewoners uit het huidige Ter Laan om tafel te gaan zitten en gezamenlijk te proberen een voor iedereen te accepteren oplossing te creëren (dus gezamenlijk aan een oplossing werken en niet een al bedachte oplossing voorleggen!). Een dergelijke suggestie is onlangs in de raadscommissievergadering VROM absoluut niet serieus genomen, getuige reacties van o.a. de heren Bonnema en Zwart, beide uitgebreid geciteerd in de Noorderkrant.

Het onderzoek van I&O Research zie ik dan ook slechts als verkwisting van geld. Het rapport wordt hooguit gelezen en vervolgens terzijde gelegd en college en raad gaan over tot de orde van de dag, d.w.z. gaan verder op precies dezelfde manier als voorheen.

Ik heb het idee dat de gemeentelijke politici inmiddels mijlenver afstaan van de bewoners van Bedum. Communicatie met de bewoners vindt alleen plaats via de plaatselijke pers, die berichten in het algemeen sterk gekleurd en zonder wederhoor toe te passen plaatst. De algemene indruk onder de bewoners van Bedum is dan ook: “reageren op wat de politiek besluit heeft geen enkele zin, men luistert toch niet en houdt vast aan de eigen beslissingen”. De werkgroep Ter Laan 4 heeft inmiddels, om deze redenen, besloten zichzelf op te heffen.
In feite is dat ook de conclusie van het rapport van I&O Research, maar gezien de inmiddels in de pers verschenen reacties van de gemeente ziet die gemeente dat zelf dus absoluut niet zo.
Ik verwacht dan ook geen enkele verandering n.a.v. dit rapport. Het verdwijnt na de vergadering van de gemeenteraad morgen ergens onder in een la.

Ik heb dan ook geen enkel vertrouwen meer in de gemeente (de politiek, de besluitvorming, de inspraak) en ik heb de sterke indruk dat dit bij zeer veel bewoners van Bedum het geval is.

(p.s. een kopie van deze email heb ik geplaatst op mijn persoonlijke weblog)

Was getekend,
Rein Smedinga