dorpspolitiek (4)

Vanavond wordt in de raadscommissie VROM van de gemeente Bedum o.a. behandeld de aankoop van grond voor de toekomstige nieuwe wijk Ter Laan 4. Zelf kan ik daar helaas niet bij zijn…
B&W verzoeken de commissie akkoord te gaan met de aankoop van de grond, ondanks het feit dat nog niet zeker is hoe er gebouwd gaat worden en waar ontsluitingswegen (al dan niet tijdelijk) worden aangelegd.
Blijkbaar is met de grondeigenaren overeengekomen dat zij zo snel mogelijk van hun grond afwillen. In het bijgevoegde stuk staat dan ook:

Onderdeel van een aantal afspraken is dat de gronden zo spoedig mogelijk worden overgenomen.
Wij verzoeken u daarom een krediet ad € 1.962.237,40 (exclusief bijkomende kosten) beschikbaar te stel-len om de betreffende gronden te kunnen overnemen. Tevens verzoeken wij u voor de verdere voorberei-ding een voorbereidingskrediet ad € 100.000,– beschikbaar te stellen.

Kortom: er dient op dit moment ongeveer 2 miljoen (plus daarnaast nog extra kosten) beschikbaar gesteld te worden om gronden aan te kopen terwijl de plannen voor die grond nog niet definitief zijn en de inspraak nog moet starten.
Is dit gebruikelijk of wil Bedum graag snel failliet?