printversie

betoog van Rein Smedinga tijdens de hoorzitting op 14 juni 2007

Mijn naam is Rein Smedinga en ik spreek hier namens de werkgroep Ter Laan 4.

Ik wil beginnen met mijn ongenoegen uit te spreken over de berichtgeving in de Noorderkrant over de door de werkgroep ingediende brief met zienswijzen aangaande Ter Laan 4. Het bedoelde bericht uit de krant van 30 mei jl. doet voorkomen alsof de werkgroep enkel tegen het uitbreidingsplan Ter Laan 4 is en elk argument aangrijpt om de bouw te vertragen. Dat is pertinent onjuist.

De werkgroep heeft juist vanaf de oprichting in de zomer van 2003 geprobeerd de gemeente te overtuigen van het feit dat de uitbreiding Ter Laan 4 zonder een extra ontsluitingsweg niet verstandig is en heeft al in datzelfde jaar aangedrongen te onderzoeken of een ontsluiting langs de zuidkant van het spoor met brug over het Boterdiep mogelijk zou zijn. Zo’n weg zou niet alleen de Reiger ontlasten maar bijvoorbeeld ook de Vlijt. Zo’n onderzoek heeft tot op heden nooit plaatsgevonden. Wel heeft de gemeente verkeersonderzoek laten doen door het bureau Goudappel Coffeng in 2004. Dit onderzoek heeft de bezwaren van de werkgroep bevestigd, maar ook met dit onderzoek is verder niets gedaan.

Voor de goede orde: Ter Laan 4 met 350 woningen wordt even groot als Ter Laan 1, 2 en 3 tezamen en zorgt voor minstens een verdubbeling van de verkeersdruk op bijvoorbeeld de Reiger en minstens een vervier- tot vijfvoudiging van de verkeersbelasting van bijvoorbeeld het bruggetje in Reiger.

Tot nu toe heeft de gemeente onze bezwaren naast zich neergelegd en alleen beloofd een nieuw onderzoek te doen als Ter Laan 4 halfweg klaar is. Dat is volstrekt onacceptabel.

Wel heeft de gemeente ingezien dat bouwverkeer over Reiger en Sperwer niet verstandig is. De geplande noodweg direct oostelijk van Ter Laan is echter op geen enkele manier een oplossing, want:

  1. Met deze noodweg wordt het structurele verkeersprobleem niet opgelost. De verkeersdruk zal dus sterk toenemen zodra er bewoners arriveren op Ter Laan 4.
  2. de noodweg verplaatst het probleem van bouwverkeer van Reiger en Sperwer naar Kiewiet en Buizerd en lost dus niets op. De bewoners van Buizerd en Kiewiet krijgen vijf jaar lang stof en lawaai in hun achtertuin. Ook voor deze bewoners gelden de wettelijke regels voor geluidsoverlast! Wij vragen ons af hoe de gemeente denkt deze bewoners tegemoet te komen? Het zou de werkgroep dan ook niets verwonderen als er planschadeclaims worden ingediend.
  3. het bestemmingsplan Ter Laan 4 is nog niet definitief, zo is er nog geen uitsluitsel over het kunnen bouwen binnen de geluidszone van 300 m. van het spoor, is in het plan geen rekening gehouden met een mogelijk light rail station bij het spoor e.d. en kunnen hierdoor nog grote veranderingen in het plan noodzakelijk zijn. Waarom dan toch al een besluit nemen over een noodweg is ons een raadsel.
  4. er zijn geen alternatieve noodwegtracé onderzocht, zoals bijvoorbeeld zuidelijk van de spoorlijn met een verbinding naar het westen (noodbrug over het Boterdiep) of oosten (met directe aansluiting op Eemshavenweg).

De werkgroep begrijpt ook niet waarom de bewoners van Ter Laan niet bij de oplossing van de verkeersproblematiek worden betrokken. Tot nu toe heeft de werkgroep bijvoorbeeld alleen maar van plannen van de gemeente mogen aanhoren, als die plannen al zo’n beetje waren gerealiseerd. Vooraf meedenken is nimmer aan de orde geweest hoewel de gemeente naar buiten toe soms wel die indruk wil wekken. De gemeente spreekt over de werkgroep dan ook graag als gesprekspartner. De gesprekken die de werkgroep met de gemeente heeft gehad zijn tot  nu toe steeds sterk eenzijdig gericht geweest. Zo was de aankoop van de woning aan de St. Annerweg al in de Noorderkrant gepubliceerd en lag het tracé van de noodweg al vast voor de werkgroep überhaupt in een gesprek te horen kreeg dat er besloten was een noodweg aan te leggen.

Al met al kan de werkgroep alleen maar concluderen dat de gemeente zijn huiswerk niet heeft gedaan, geen enkel overleg met zijn bewoners pleegt, geen enkele structurele oplossing voor de verkeersproblematiek heeft bedacht en middels een op zich kostbare noodweg denkt van de bezwaren af te zijn.

Overigens had de werkgroep de gemeente verzocht op korte termijn op de bezwaren in de in de krant deels geciteerde brief te reageren. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Er hapert dus ook zo nog wel het een en ander aan de communicatie tussen gemeente en bewoners.

Rein Smedinga

Namens de werkgroep Ter Laan 4